Bắt đầu từ
400,000 VND
1 tháng
Gói WINDOWS 2
*CPU 2 vCores

*RAM 2GB

*SSD 40GB

*BANDWIDTH Không giới hạn
Bắt đầu từ
800,000 VND
1 tháng
Gói WINDOWS 4
*CPU 4 vCores

*RAM 4GB

*SSD 60GB

*BANDWIDTH Không giới hạn
Bắt đầu từ
1,650,000 VND
1 tháng
Gói WINDOWS 8
*CPU 4 vCores

*RAM 8GB

*SSD 80GB

*BANDWIDTH Không giới hạn
Bắt đầu từ
3,000,000 VND
1 tháng
Gói WINDOWS 16
*CPU 8 vCores

*RAM 16GB

*SSD SSD 160GB

*BANDWIDTH Không giới hạn
Bắt đầu từ
6,350,000 VND
1 tháng
Gói WINDOWS 32
*CPU 8 vCores

*RAM 32GB

*SSD 320GB

*BANDWIDTH Không giới hạn