Bắt đầu từ
100,000 VND
1 tháng
Gói START
*CPU 1 vCore

*RAM 512MB

*SSD 15GB

*BANDWIDTH 1TB
Bắt đầu từ
150,000 VND
1 tháng
Gói LINUX 1
*CPU 2 vCores

*RAM 1GB

*SSD 20GB

*BANDWIDTH Không giới hạn
Bắt đầu từ
250,000 VND
1 tháng
Gói LINUX 2
*CPU 2 vCores

*RAM 2GB

*SSD 40GB

*BANDWIDTH Không giới hạn
Bắt đầu từ
550,000 VND
1 tháng
Gói LINUX 4
*CPU 4 vCores

*RAM 4GB

*SSD 60GB

*BANDWIDTH Không giới hạn
Bắt đầu từ
1,150,000 VND
1 tháng
Gói LINUX 8
*CPU 4 vCores

*RAM 8GB

*SSD 80GB

*BANDWIDTH Không giới hạn
Bắt đầu từ
2,250,000 VND
1 tháng
Gói LINUX 16
*CPU 8 vCores

*RAM 16GB

*SSD 160GB

*BANDWIDTH Không giới hạn
Bắt đầu từ
4,550,000 VND
1 tháng
Gói LINUX 32
*CPU 8 vCores

*RAM 32GB

*SSD 320GB

*BANDWIDTH Không giới hạn
Bắt đầu từ
161,200 VND
1 tháng
Gói tùy chọn
*CPU Bắt đầu từ 2 vCores

*RAM Bắt đầu từ 2048MB

*SSD Bắt đầu từ 40GB

*BANDWIDTH không giới hạn