90,000 VND
3 tháng
Gói Nano
*1GB Dung lượng

*Băng thông KGH

*1 Website

*Cài đặt 1-Click

*Let's Encrypt SSL

*Sao lưu hàng ngày

*Uptime 99.9%
90,000 VND
3 tháng
Gói Nano US
*1GB Dung lượng

*Băng thông KGH

*1 Website

*Cài đặt 1-Click

*Let's Encrypt SSL

*Sao lưu hàng ngày

*Uptime 99.9%
50,000 VND
1 tháng
Gói Micro
*5GB Dung lượng

*Băng thông KGH

*1 Website

*Cài đặt 1-Click

*Let's Encrypt SSL

*Sao lưu hàng ngày

*Uptime 99.9%
50,000 VND
1 tháng
Gói Micro US
*5GB Dung lượng

*Băng thông KGH

*1 Website

*Cài đặt 1-Click

*Let's Encrypt SSL

*Sao lưu hàng ngày

*Uptime 99.9%
120,000 VND
1 tháng
Gói Small
*10GB Dung lượng

*Băng thông KGH

*3 Website

*Cài đặt 1-Click

*Let's Encrypt SSL

*Sao lưu hàng ngày

*Uptime 99.9%
120,000 VND
1 tháng
Gói Small US
*10GB Dung lượng

*Băng thông KGH

*3 Website

*Cài đặt 1-Click

*Let's Encrypt SSL

*Sao lưu hàng ngày

*Uptime 99.9%
195,000 VND
1 tháng
Gói Big
*15GB Dung lượng

*Băng thông KGH

*5 Website

*Cài đặt 1-Click

*Let's Encrypt SSL

*Sao lưu hàng ngày

*Uptime 99.9%
195,000 VND
1 tháng
Gói Big US
*15GB Dung lượng

*Băng thông KGH

*5 Website

*Cài đặt 1-Click

*Let's Encrypt SSL

*Sao lưu hàng ngày

*Uptime 99.9%
500,000 VND
1 tháng
Gói Huge
*30GB Dung lượng

*Băng thông KGH

*20 Website

*Cài đặt 1-Click

*Let's Encrypt SSL

*Sao lưu hàng ngày

*Uptime 99.9%
500,000 VND
1 tháng
Gói Huge US
*30GB Dung lượng

*Băng thông KGH

*20 Website

*Cài đặt 1-Click

*Let's Encrypt SSL

*Sao lưu hàng ngày

*Uptime 99.9%